Нарачки за активирање на пакет услуги

Редовни претплатници на телефонска линија со избор на вашиот пакет услуги, почувствувајте ја удобноста на онлајн нарачките и искористете ја поволноста на бесплатна испорака до вашиот дом на договорните документи и /или потребна опрема за активирање на нарачаната пакет услуга, согласно Политиката за испорака и Упатства и правни напомени за електронска нарачка.

3 Max  
пакети

Нарачки за:

повеќе информации за:
3 Max пакетите ТУКА

2 Max
пакети

Нарачки за:

повеќе информации за:
2 Max пакетите ТУКА

Call & Surf
пакети

Нарачки за:

повеќе информации за:
Call & Surf пакетите ТУКА

Нарачај

Нарачај

Нарачај


За вашиот дом

Онлајн нарачка за приклучок на нова телефонска линија

 

со можност за избор на истовремено активирање на еден од од Call & Surf, 3 Max или 2 Max пакет услуги, или  на еден од Call Start или Call Comfort тарифните модели

 

Нарачај


Упатства и правни напомени за електронска нарачка

*Упатствата и правните напомени за електронска нарачка, се однесуваат за секој тип на електронска нарача направена преку веб страницата за електронски нарачки на Македонски Телеком.

 • Електронската нарачка за активирање на избрана услуга ја пополнува претплатникот на телефонската линија со целосни и точни податоци
 • Податоците кои се означени со * се задолжителни и потребни за активирање на услугата.
 • Македонски Телеком ќе ги смета за веродостојни сите податоци кои претплатникот ги навел во електронското барање и не одговара за последиците од евентуални грешки или во случај кога податоците се дадени од неовластени лица.
 • Податоците содржани во електронското барање Македонски Телеком ги чува во електронски облик.
 • Обработката, употреба и споделување на податоците внесени во електронската нарачка се во согласност со условите содржани во Кодексот на однесување за заштита на правото на приватност при ракување со лични податоци и Политиката на приватност.
 • По извршена проверка на техничките услови на успешно внесеното електронско  барање, истото ќе биде проследено во процес за извршување само во случај доколку не е утврден заостанат претплатнички долг вклучувајќи ја и наплатата на последната телефонска сметка. 
  Плаќањето на месечните телефонските сметки може да го остварите и преку системот за Е- плаќање достапен 24/7преку интернет страницата Мој Телеком. Повеќе информации за можноста за Е- плаќање на телефонски сметки може да погледнете ТУКА
 • Бесплатната испораката на документи кои ги содржат договорните услови и/или потребната опрема за активирање на избраната услуга, по успешно процесирано барање за извршување, се спроведува согласно Политиката за испорака.
 • За пристапување до електронското барањата каде се внесуваат личните податоци на претплатникот, Македонски Телеком  користи сигурносни протоколи (https). Проверете ги сигурносните подесувања на вашиот web пребарувач (Internet explorer, Modzilla Firefox, Opera) за успешно да пристапите до страните.

Електронска нарачка за обновување на договор по електронски пат

 • Претплатникот кој ќе поднесе електронска нарачка за задржување на истиот пакет услуги со обновување на договорните услови или поднесе електронска нарачка за промена во друг пакет услуги од ист тип,  се согласува договорот склучен меѓу Македонски Телеком и претплатникот за користење на пакет услуги да биде изменет и дополнет по електронски пат.
 • Со поднесување на електронското барањето за промена на пакет услуги преку веб страницата за електронска нарачка, целиот процес се извршува по електронски пат, освен во случај кога е утврдено дека за успешна активација на услугата на претплатникот му е потребна дополнителна опрема и/или договорни услови, кои ќе бидат испорачани до домот на претплатникот согласно Политиката за испорака.
 • Претплатникот е должен да го прочита Анексот кон Договорот за засновање на претплатнички однос и користење на пакетот услуги, достапен во електронското барање. Електронската нарачка за промена на активниот пакет услуги ќе биде прифатено само доколку претплатникот се согласува со условите од Анексот и истите ги потврди во електронското барање.
 • Анексот преставува составен дел на Договорот за засновање на претплатнички однос за обезбедување пристап кон јавната  комуникациска мрежа и користење на јавните комуникациски услуги. Одредбите на Договорот, кои се изменети со Анексот, престануваат да важат.
 • Времето на користење на постојниот пакет услуги не се пренесува на новоизбраниот пакет услуги. Времетраењето, согласно изборот на пакет услугите за кој е поднесена електронска нарачка, почнува да се смета соодветно на условите наведени во Анексот од денот на активирање на нарачаниот пакет услуги.
 • Со вршење на електронска нарачка за промена на пакет, после проследување на електронското барање во процес на извршување, претплатникот примерок од Барањето и Анексот ќе добие по електронски пат на e- mail адресата која ја навел во електронското барање. Доколку пораката испратена од e-sales@telekom.mk , не сте ја добиле во вашиот Inbox фолдер, проверете ги и останатите фолдери од e-mail апликацијата.

Контакт податоци

 • За повеќе информации за електронските нарачки испратете e-mail порака на e-sales@telekom.mk.
 • За проблеми и инструкции за интернет и телевизиските услуги, јавете се на бесплатниот телефонски број 122 за приватни корисници и од менито изберете “3“ за техничка поддршка, достапна секој ден 24 часа.
 
ЛИНКОВИ
:: Приватни корисници
:: Деловни корисници
:: Македонски Телеком
 
   
© Македонски Телеком правна напомена| Политика на приватност| Водич за заштита на личните податоци|